นั่งร้าน-scaffold

8 มาตรการความปลอดภัย ในการทำงานกับนั่งร้าน

การทำงานก่อสร้าง จุดประสงค์หลักคือเพื่อให้สิ่งก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทำงานหรือคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมา เราจะพาไปดูความปลอดภัยในการทำงานกับนั่งร้านและค้ำยันว่ามีอะไรกันบ้าง..

1️⃣ พนักงานต้องใส่อุปกรณ์ PPEต้องให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพของการทำงานกับนั่งร้านหรือค้ำยัน ตลอดระยะเวลาการทำงาน

2️⃣ จัดให้มีข้อบังคับและขั้นตอนการทำงานต้องอบรมหรือชี้แจงให้ลูกจ้างทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ควรควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และต้องมีเอกสารให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

3️⃣. กำหนดเขตอันตรายบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานจัดทำรั้วหรือกั้นเขตด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับอันตรายนั้นและควรมีป้ายสัญลักษณ์เตือนเช่น “ห้ามเข้า” “เขตอันตราย” “ระวังวัสดุตกหล่น” เป็นต้น เพื่อนแสดงให้เห็นชัดเจน ส่วนในเวลากลางคืนต้องมีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา และห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอันตราย

4️⃣ ปฏิบัติตามคู่มือของผู้ผลิตนั่งร้านและค้ำยันในการประกอบติดตั้ง ตรวจสอบ ใช้งานหรือรื้อถอนนั่งร้าน นายจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว นายจ้างต้องดำเนินการให้วิศกรเป็นผู้จัดทำขึ้นมาเป็นหนังสือและต้องมีสำเนาเอกสารไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

5️⃣จัดให้มีการคำนวณออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกรนายจ้างต้องจัดให้มีการคำนวณ ออกแบบและควบคุมการใช้นั่งร้านโดยวิศวกร ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

6️⃣ ห้ามลูกจ้างทำงานบนนั่งร้าน ในกรณีต่อไปนี้นั่งร้านที่พื้นลื่น นั่งร้านที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดชำรุดหรืออยู่ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตราย นั่งร้านที่อยู่ภายนอกอาคารหรือส่วนอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะที่มีพายุ ลมแรง ฝนตกหรือฟ้าคะนอง เว้นแต่เป็นการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพื่อการช่วยเหลือ หรือบรรเทาเหตุ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้าง

7️⃣ มีมาตรการป้องกันวัสดุร่วงหล่นนายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่เหมาะกับสภาพงานเพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ซึ่งทำงานอยู่ด้านล่าง

8️⃣ ตรวจสอบนั่งร้านทุกครั้งก่อนการใช้งานตรวจสอบนั่งร้านทุกครั้งก่อนการใช้งาน ทำรายงานผลการตรวจสอบ และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยตรวจสอบได้และนี่ก็เป็นมาตรการความปลอดภัยสำหรับการทำงานกับนั่งร้าน หวังว่าผู้ประกอบการจะใช้เป็นแนวทางเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งครับ

อ้างอิงจาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

Leave a Comment