HR Officer

In by Bhurivaj

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Planning
  • วางแผนกำลังคนให้กับแต่ละแผนกให้มีความเหมาะสมในการดำเนินงาน
  • กำหนดนโยบายและระเบียบในการใช้ทรัพยากรบุคคล
  • วางแผนงานการสืบทอด ในแต่ละแผนกตามแผนระยะสั้น กลาง ยาว
 • Recruitment, Selection & introduction
  • วิเคราะห์ ประเมินความต้องการของงานในแต่ละตำแหน่ง
  • ลงประกาศ คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น สัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติ
  • เตรียมการปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
 • Human Resource Information system/Payroll
  • จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ ด้านงานบุคคล รวมถึงฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำระบบจ่ายเงินเดือน
 • Development
  • วางแผนการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะในการทำงานดีขึ้น- วิเคราะห์ทักษะพนักงาน และแนวทางการพัฒนาบุคคลากร
  • เก็บข้อมูลการฝึกอบรมในระบบสารสนเทศ
 • Performance Management
  • ออกแบบ พัฒนา และวางแผนด้าน Performance Management ให้สอดคล้องกับลักษณะ และทิศทางขององค์กร
  • ติดตามและประเมินผลวิเคราะห์ด้านการประเมินผลงานพนักงาน
 • Employee Relation ดูแลงานด้านกฎระเบียบวินัย และกฎหมายแรงงาน
  • จัดทำระเบียบ/ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ และบริษัทฯ
  • จัดการดูแลกิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน และพนักงานกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีด้านการจัดการ หรือบริหารทรัพยากรบุคคล
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 3-5 ปี ในสายงาน HR
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • อ่าน/เขียน ภาษาไทยได้คล่อง หรือภาษาอังกฤษได้จะดีมาก
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
Job Category: support
Job Type: HR

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx